سبک زندگی

پولدارها چگونه پولدار شدند

پولدارهای خود ساخته قطعا مانند اکثریت جامعه رفتار نکرده اند و کار متفاوتی انجام داده اند. این را از سرنوشت متفاوت آنها میشود برداشت کرد.

ادامه مطلب »