داشبورد نویسندگان به زودی راه اندازی می شود. کسانی که قصد همکاری با مجله جافی را دارند می توانند از بخش تماس با ما ارتباط برقرار کنند و با شرایط نویسندگان جافی آشنا شوند.